V Ruta Turística

V Ruta Turística

V RUTA TURÍSTICA VILA DAS PONTES

REGULAMENTO PARTICULAR

ART. 1 ORGANIZACIÓN

1.1-O Automóbil Club As Pontes organiza o V RUTA TURÍSTICA VILA DAS PONTES o próximo 30/10/2021.

1.2-A V RUTA TURÍSTICA VILA DAS PONTES contará cunha etapa con dúas seccións,cun percorrido secreto total de 139 Km., a unha media imposta inferior a 50Km/ h, a realizar por estradas abertas ao tráfico, polo que os participantes deberán respectar, en todo momento, as normas do Código da Circulación.

1.3-A hora de saída será ás 15:30 do Bar A Capilla. Avenida Ferrol 75 15320, As Pontes de García Rodríguez, A Coruña.

Art. 2.- VEHÍCULOS ADMITIDOS

2.1.- Serán admitidos a participar todo tipo Vehículos.

2.2..- Os vehículos deberán cumprir as normativas vixentes para a súa circulación polas vías públicas. Antes do inicio da proba, a Organización efectuará un control técnico e administrativo dos vehículos, no que se esixirá, como mínimo; Permiso de Circulación, ITV e seguro obrigatorio do vehículo, así como o Permiso de Condución do condutor. Os participantes estranxeiros, deberán acreditar a validez do seu seguro nos termos mencionados e permisos de condución en España.

Art. 3.- PARTICIPANTES ADMITIDOS

3.1.- Serán admitidos a participar; - Como condutores, todos aqueles posuidores dun permiso de conducir correspondente á categoría do seu vehículo, válido para o territorio español. - Como navegantes, os menores de 18 anos con autorización paterna por escrito.

3.2.- Só poderá ocupar o vehículo participantes legalmente rexistrados. Os participantes están obrigados, en todo momento a respectar o Código da circulación e o presente Regulamento, así como as instrucións dos membros da Organización. A non observancia desta ou algunha outra norma pode dar lugar á exclusión do equipo, perdendo este todos os dereitos.

Art. 4.- SEGUROS

Ademais do seguro obrigatorio que se esixirá a cada vehículo, a Organización ten contratado un seguro garantindo as responsabilidades civís que puidesen incumbirlle derivadas da celebración do evento, cun límite de 600.000 €uros.

Atr. 5.- INSCRICIÓNS

5.1.- O boletín de Inscrición, debidamente cuberto en TODOS os apartados, deberá ser emitida antes do peche de inscricións, o día 25 de Outubro de 2021 ás 20 horas nos lugares habilitados (Bar A Capilla, Mesón 7 camiños e Bar Xambas “Moeche”) .O custo da inscrición é de 30 euros por equipo.

5.2.- En toda inscrición deberán figurar; - Nome, domicilio, DNI ou pasaporte e número de teléfono do condutor e do acompañante. Marca, modelo e ano de fabricación do vehículo. ITV e seguro do vehículo, que cubra polo menos o tempo de participación no Ruta turística. - Xustificante do ingreso dos dereitos de inscrición.

5.3.- Unha vez pechado o prazo de inscrición, os cambios no equipo (condutor, acompañante ou vehículo) deberán ser expresamente autorizados pola Organización.

5.4.- Polo mero feito de asinar o boletín de inscrición, todo o equipo sométese ás disposicións do presente Regulamento Particular, declara que os datos ofrecidos á organización son verídicos e desentende á propia Organización de calquera dano contra persoas, obxectos ou vehículos que puidesen ocasionarse con motivo do paso dos participantes polo percorrido marcado no evento, entendendo que calquera dano causado por un participante correrá a cargo do Seguro Obrigatorio do propio Vehículo.

5.5.- Establécese un máximo de 60 equipos, sendo a elección por rigorosa orde de recepción da inscrición.

Art. 6.- LIBRO DE RUTA ( Rutómetro)

6.1.- Entregarase aos participantes xunto co resto da documentación durante a entrega da mesma, e será o mesmo para todos os participantes.

6.2.- A Organización establecerá un tramo, chamado “Tramo de Calibración”, para que cada participante poida comprobar e adecuar as súas medicións coas do libro de ruta e estará ao dispor destes unha vez formalizada a inscrición.

Art. 7.- PLACAS E NÚMEROS

7.- A Organización poderá entregar aos participantes un xogo de identificacións para as portas ou unha placa co dorsal asignado que será obrigatorio poñer nos vehículos no caso de que se entreguen.

Art. 8.- CARNÉ DE CONTROL

8.- Á saída da Ruta turística, os equipos recibirían un Carné de Control, no que figurarán os tempos impartidos para cubrir a distancia entre dous controis horarios.

CAPITULO II – DESENVOLVEMENTO DE PRÓBA

Art. 9.- VERIFICACIÓNS

9.1.- Antes da Saída, o Organizador establecerá unha verificación administrativa e técnica, que controlará, polo menos; Permiso de Circulación, ITV, Seguro Obrigatorio do Vehículo, Permiso de Condución do condutor e o estado xeral do Vehículo.

9.2.- En calquera momento, durante o transcurso da Ruta turística, poderán efectuarse controis sobre a legalidade dos equipos participantes.

9.3.- Un vehículo poderá non ser autorizado a tomar a saída se a xuízo da Dirección da Ruta turística non ofrecese garantía suficiente para a súa seguridade de marcha ou presentase un estado físico prexudicial para a imaxe do evento ao cal non lle será devolto o importe da inscrición.

Art. 10.- PERCORRIDO

10.1.- A Ruta turística constará de Tramos de regularidade e Tramos de ligazón. - Tramo de Regularidade: Parte do percorrido na cal se medirá a regularidade dos participantes, penalizando tanto o adianto como o atraso sobre a media imposta. - Tramo de Ligazón: Parte do percorrido entre a saída da Ruta turística e o comezo do primeiro tramo de clasificación, ou entre dous tramos de clasificación ou entre o final do último tramo de clasificación e o final da sección ou da Ruta turística.

10.2.- Durante toda a Ruta turística, deberán ocupar o vehículo, soamente, os membros do equipo legalmente rexistrado, que deberá respectar integramente o percorrido indicado no Libro de Ruta, salvo decisión en contra da Organización da Ruta turística.

10.3.- Recoméndase que ningún vehículo de asistencia ou apoio a un participante circule pola zonas denominadas como Tramo de Regularidade estando totalmente prohibido que os participantes saquen proveito de informacións facilitadas por ocupantes doutros vehículos, alleos ou non ao Ruta turística. As reparacións están autorizadas durante o desenvolvemento do Ruta turística, e se fose necesario efectuar unha reparación dentro dunha zona de regularidade, recoméndase esperar ao paso do último participante.

Art. 11.- VELOCIDADE MEDIA IMPOSTA

11.- A Velocidade Media Imposta será, para todo o percorrido, sempre inferior a 50 Km./ h. O Organizador tratará de axustar esta a as condicións da estrada pola que se circule, evitando que a consecución da velocidade media imposta esixa contravir as Normas de circulación ou circular de forma temeraria.

Art. 12.- CONTROIS

12.1.- A dirección do evento ten a potestade para anular calquera control da Ruta turística se o aconsellan as circunstancias do percorrido,razóns obvias de seguridade, obtruciones da vía ,cortes de estrada,etc…. No caso de que por circunstancias alleas ao evento un 50% dos participantes non puidese completar con normalidade a totalidade dunha proba cronometrada, a dirección do evento poderá anular o control ou controis situados nesa zona ou outorgar aos participantes que se viron afectados unha penalización media calculada a razón das penalizacións obtidas polos participantes que efectuasen a proba con normalidade.

12.2.- Controis de paso; Poden estar indicados mediante pancartas. Nestes controis, o comisario en funcións, deberá simplemente visar o Carné de Control cando lle sexa presentado polo equipo, que é o responsable de facer controlar o seu Carné.

12.3.- Controis de Reagrupamiento; Varias zonas de reagrupamiento poderán ser establecidas ao longo do percorrido. Os equipos deberán tomar a saída á hora indicada no seu Carné de Control.

12.4.- Controis de Regularidade: Establecerase nos tramos de clasificación, en número e localización secretos, a criterio do Organizador, debendo estar oculta a súa presenza na

maior medida do posible. Devanditos controis serán realizados vía GPS. Só se dará conta do número e localización destes controis ao termo da Ruta turística. Recoméndase que estes controis non se sitúen en poboacións, nin a unha distancia inferior a 500 metros con posterioridade ao paso dunha poboación, dun stop ou dun cruzamento perigoso.

12.5.- O intervalo de Saída: Entre dous vehículos será de 60 segundos. Devandito intervalo poderá ser aumentado ou diminuído a criterio do dirección do Ruta turística en casos excepcionais e se as circunstancias permíteno e aconsellan.

Art. 13.- CRONOMETRAXE

13- Realizarase á décima de segundo nos controis secretos dos tramos cronometrados. Utilizarase un sistema de cronometraxe automática. No caso de que máis do 30% dos participantes vísese afectado por un problema de tráfico dentro dun tramo cronometrado, anularase o control ou se poñerá a mesma puntuación a todos os participantes. Se por calquera motivo o tempo dun participante non puidese ser tomado nun control secreto, o Colexio de Comisarios da Proba tomará a decisión máis ecuánime e xusta para adxudicar o devandito tempo, que será inapelable.

Art. 14.- CLASIFICACIÓNS

14- En caso de empate nas penalizacións, será gañador o equipo que teña máis “cero” ao paso polos controis de regularidade. De persistir o empate consideraranse as penalizacións; “uns”, “dous”, “tres”, etc.

Art. 15.- RECLAMACIÓNS E APELACIÓNS

15- Se un participante estima lesionados os seus intereses, pode transmitir a súa queixa ao organizador da Ruta turística.

Art. 16.- HORA OFICIAL DA RUTA TURÍSTICA

16- A Hora oficial da Ruta turística será a exposta nas verificacións e na saída da proba polo equipo encargado da cronometraxe.

Art. 17.- PREMIOS E TROFEOS

17.1.- A Organización outorgará Trofeos aos 3 primeiros clasificados de clasificación xeral scratch , aos 3 primeiros vehículos históricos e ao primeiro equipo feminino. Será requisito indispensable para optar a calquera trofeo, estar presente na cerimonia de entrega de trofeos. A organización resérvase o dereito de adxudicar os trofeos non recollidos ao seu criterio aos seguintes clasificados. A organización considera vehículo histórico todo aquel que a día da celebración do evento teña cumpridos os 25 anos desde a súa primeira data de matriculación.

17.2.- Trofeos scratch:

1º Clasificado Xeral Trofeo.

2º Clasificado Xeral Trofeo.

3º Clasificado Xeral Trofeo.

Históricos:

1º Clasificado Trofeo.

2º Clasificado Trofeo.

3º Clasificado Trofeo.

Equipo feminino:

1º Clasificado Trofeo.

Art. 18.- PENALIZACIÓNS

18.1.- Por cada décima de adianto ou atraso en cada control secreto de regularidade……………………………………………………………………………………..........................0,1 Punto.

18.2.- Por detención voluntaria nun tramo de clasificación denunciada por un comisario ou cronometrador ............................................................................................................100 Puntos.

18.3.- Infracción ao Código de Circulación denunciada pola autoridade compete……….Exclusión.

18.4.- Perda do transponder que impida a identificación do participante ao paso polos controis de regularidade, ou a perda de ambos os dorsais ou placas ........................... Exclusión.

18.5.- Remolque ou transporte do Vehiculo durante parte do percorrido ...................Exclusión.

18.6.- Bloquear o paso a outros vehículos ou deixar detido o vehiculo de forma que constitúa perigo ..............................................................................................................................Exclusión 

18.7.- Non obedecer as instrucións da organización da Ruta turística ............................Exclusión 

18.8.- Manter unha conduta ou comportamento descortés ou irrespetuoso cara ao resto de participantes ou cara á organización do evento durante a súa celebración ...................Exclusión

18.9.- Abandono de calquera membro do equipo ......................................................... Exclusión 

18.10.- Non pasar por calquera dos controis ...............................................................600 Puntos

Comparte:

Colaboradores

SÍGUENOS @escuderiaacap